Historia

Trochę historii

Wszystko zaczęło się aż na początku XX w. W Chełmie już od 1915 r. dzieci osierocone znajdowały opiekę w ochronkach i sierocińcach prowadzonych przez siostry zakonne. Pierwszą taką placówką był dom dziecka „Caritas” usytuowany w centrum miasta. W 1990 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania powołano Państwowy Dom Dziecka, który umiejscowiono w nowo wybudowanym budynku przy ul. Jedność 43 (gdzie placówka funkcjonuje do dziś). Od chwili powstania do dnia dzisiejszego placówka ta przeszła szereg zmian i przekształceń. W 1993 r. dom dziecka został przekształcony w Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w skład którego weszły następujące placówki: Państwowy Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze oraz Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy. Od 1995 r. Pogotowie Opiekuńcze stało się placówką samodzielną, w skład ZPO-W wchodziły natomiast: Dom Dziecka, Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy i nowo utworzony Oddział Małego Dziecka, przeznaczony dla najmłodszych dzieci - od urodzenia do 4 roku życia.

            Trwająca od lat dyskusja nad instytucjonalnymi formami opieki skłoniła władze Miasta Chełma do utworzenia jednej wielofunkcyjnej placówki pod nazwą Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, które zostało powołane Uchwałą Nr IX/93/03 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 30 czerwca 2003 r. Centrum powstało z połączenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Pogotowia Opiekuńczego (początkowo funkcjonującego przy ul. Lwowskiej, a w 2005 r. przeniesionego do budynku Centrum) i Świetlicy Terapeutycznej, mającej swoją siedzibę przy ul. Powstańców Warszawy. W latach 2005 – 2011 w ramach Centrum funkcjonowała także grupa wsparcia dziennego – Młodzieżowy Klub Środowiskowy „Wodospad”. W 2005 r. ze struktur Centrum został wyłączony Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, który stał się odrębną jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

Od 1 stycznia 2006 r. Centrum funkcjonowało jako placówka wielofunkcyjna z miejscami: socjalizacyjnymi (Dom Dziecka), interwencyjnymi (Pogotowie Opiekuńcze) i wsparcia dziennego (Świetlica Środowiskowo - Terapeutyczna i Młodzieżowy Klub Środowiskowy). Na tym jednak nie koniec zmian. W 2011 r. w budynku i na bazie kadry Centrum utworzono kolejne dwie jednostki organizacyjne pomocy społecznej – Dom Małych Dzieci (na bazie Oddziału Małego Dziecka) i Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W związku ze zmianami ustawodawczymi wyodrębniono także Świetlicę Terapeutyczną (która stała się częścią Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie) i wygaszono działalność Młodzieżowego Klubu Środowiskowego „Wodospad”.

Od tej pory Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie działa w niezmienionej formie jako placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.