Statut Stowarzyszenia "Jedność"

STATUT

STOWARZYSZENIA „JEDNOŚĆ”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie “Jedność”, zwane dalej “Stowarzyszeniem”, zrzesza osoby związane
z działalnością edukacyjną, pomocową i opiekuńczo - wychowawczą, które pragną pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym potrzebującym wsparcia, pomocy i opieki.

§ 2.

Stowarzyszenie jest organizacją działającą według zasad określonych odrębnymi przepisami
oraz posiada osobowość prawną.

§ 3.

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chełm.
 3. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
  o tych samych lub podobnych celach działania.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak na zasadach określonych
  w obowiązujących w tym zakresie przepisach.
 2. Ustalanie wzoru pieczęci i odznak należy do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6.

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
 2. Dla realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może wykonywać płatną pracę
  przy zadaniach zleconych przez samorząd, urzędy wojewódzkie, rząd czy Unię Europejską.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić Prezydium do nawiązania stosunku pracy
  z wybranymi do władz członkami Stowarzyszenia lub innymi osobami oraz zlecać wykonywanie określonej pracy na umowę – zlecenie, umowę o dzieło lub inne formy rozliczeń określone przez prawo.

§ 7.

Nazwa i znak graficzny (logo) Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Powadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin patologicznych, z rodzin niepełnych, a w razie potrzeby udzielanie pomocy dzieciom zaniedbanym wychowawczo,
 2. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci,
 3. Udzielanie pomocy osobom w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, doświadczających przemocy, osób, które stały się ofiarami handlu ludźmi i ich rodzin, ofiar trudnych przeżyć osobistych w wyniku wydarzeń traumatycznych (katastrofy, klęski żywiołowe, wypadki drogowe, inne zdarzenia losowe),
 4. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci i rodzin potrzebujących pomocy,
 5. Udzielanie wszechstronnej pomocy w zakresie:
  1. pomocy w tworzeniu korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapobieganiu krzywdzie dziecka,
  2. popularyzowania i organizowania wszelkich form rekreacji i wypoczynku (rajdy, wycieczki, kolonie, obozy, półkolonie, konkursy, zawody, turnieje),
  3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  4. tworzenia warunków do działalności grup integracyjnych przez opracowywanie
   i realizowanie programów edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.
 6. Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez zapewnienie pomocy jej członkom i podejmowanie działań w najbliższym środowisku dziecka, które sprawia problemy wychowawcze, jest niepełnosprawne lub zagrożone demoralizacją, przestępczością
  i uzależnieniami,
 7. Szkolenie i wspieranie wolontariuszy,
 8. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, wychowaniem
  i pomaganiem przez podejmowanie współpracy ze specjalistami z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa, medycyny, logopedii i innych dziedzin pokrewnych
  oraz organizacjami społecznymi,
 9. Popularyzacja  wiedzy z  zakresu  wychowania dzieci i młodzieży oraz  umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
 10. Prowadzenie działalności wspomagającej na rzecz potrzeb placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ośrodków interwencji kryzysowej,
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:

 1. Prowadzenie i wspieranie działalności wspomagającej o charakterze finansowym, rzeczowym, informacyjnym, psychologiczno – pedagogicznym oraz terapeutycznym na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ośrodków interwencji kryzysowej,
 2. Organizowanie zdarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w powiązaniu z szerzeniem idei poszanowania godności człowieka, zdrowego stylu życia, tolerancji oraz wolności
  od uzależnień i stosowania przemocy,
 3. Inicjowanie i organizowanie szkoleń, seminariów, wykładów i konferencji dla osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, pracą z rodziną oraz osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych, jak również szkolenie i integrowanie członków Stowarzyszenia,
 4. Współpraca z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
 5. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Rozdział III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne wyrażające chęć wsparcia
  i realizacji programu działania Stowarzyszenia.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
 2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec, zarówno posiadający jak i nie posiadający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub usługową.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba mająca szczególne zasługi
  dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
 6. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 7. Zainteresowanego zawiadamiania Zarząd Stowarzyszenia na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 8. W razie odmowy członkostwa zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty jej doręczenia złożyć w Zarządzie Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 13.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz odwoływania członków organów Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie,
 2. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
 3. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu
  z listy członków w trybie określonym w § 12 ust 8,
 4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia wyłącznie w ramach określonych w statucie,
 5. udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 6. noszenia odznaki i posiadania legitymacji Stowarzyszenia,
 7. do korzystania z innych możliwości stwarzanych przez Stowarzyszenie swoim członkom.

§ 14.

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz i organów Stowarzyszenia,
 2. Czynne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności
  w pracach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. Terminowe opłacanie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15.

Członek wspierający ma prawo do:

 1. Głosu doradczego w statutowych władzach i organach Stowarzyszenia,
 2. Zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu
  z listy członków w trybie określonym w § 12 ust 8.

§ 16.

Członek wspierający ma obowiązek:

 1. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz i organów Stowarzyszenia,
 2. Czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
 3. Materialnego wspierania w zadeklarowanej wysokości działalności Stowarzyszenia.

§ 17.

 1. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym.
 2. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej.  

§ 18.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z jednego z następujących powodów:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  2. nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz i organów Stowarzyszenia,
  3. nieopłacenia składek członkowskich dłużej niż trzy miesiące bez uzasadnionej przyczyny,
  4. wykluczenia z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienia czynu hańbiącego,
  5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Decyzję o ustaniu członkostwa, z jednego powodów, o których mowa wyżej podejmuje
  w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały, o której mowa w ust. 2 służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE I ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 19.

 1. Organy Stowarzyszenia pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:

- nie ogranicza się liczby kandydatów,

- głosuje się na poszczególnych kandydatów,

- głosowanie jest tajne,

- te same funkcje w organach Stowarzyszenia można pełnić tylko dwie kolejne kadencje.

 1. Mandat członka organu Stowarzyszenia uzyskuje się z dniem dokonania formalnego wyboru
  do tego organu.
 2. Członek organu Stowarzyszenia jest obowiązany aktywnie uczestniczyć w pracach organu,
  do którego został wybrany.
 3. Przed upływem kadencji ustanie członkostwa w organie Stowarzyszenia następuje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji, odwołania w sposób określony statutem lub śmierci.
 4. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka organu Stowarzyszenia, dokonuje się wyboru nowej osoby, w trybie określonym w statucie.

§ 20.

Uchwały wszystkich władz i organów Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 21.

Kadencja organów Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§ 22.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

§ 23.

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

-          uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

-          uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

-          coroczne rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i finansowego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

-          podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

-          wybór Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia,

-          ustalanie ilościowego składu Zarządu Stowarzyszenia,

-          wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

-          ustalanie wysokości składki członkowskiej,

-          rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
i podejmo­wanie sto­sownych uchwał,

-          uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

-          podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

§ 24.

 1. W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział:
  1. członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
  2. członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz inni zaproszeni goście.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają jedynie członkowie zwyczajni.

§ 25.

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Obradom Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia nie mogą przewodniczyć:

-          Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia,

-          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§ 26.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym w trybie określonym w § 20 statutu - w pierwszym terminie. Walne Zgromadzenie może obradować skutecznie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych w tym samym miejscu
  w drugim terminie, godzinę później.
 2. Na pisemny wniosek, zgłoszony przez jedną piątą członków Walnego Zgromadzenia obecnych na obradach, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie tajne.

§ 27.

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia na mocy uchwały:
  1. raz w roku - jako sprawozdawcze,
  2. raz na cztery lata - jako sprawozdawczo - wyborcze.
  3. Zwołanie obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały, nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia obrad.
  4. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu Stowarzyszenia i następuje na piśmie w terminie określonym w ust. 2.

§ 28.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwołane w następujących przypad­kach:
  1. ustania członkostwa, o którym mowa w § 19 ust. 4, przez co najmniej połowę członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, wybranych na początku kadencji - w celu uzupełnie­nia składu ustalonego w kadencji przez Walne Zgromadzenie,
  2. złożenia rezygnacji przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia,
  3. wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie przez dwie trzecie członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
  4. nie wykonywania przez Zarząd Stowarzyszenia jego statutowych obowiązków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-3 zwołuje Zarząd Stowarzyszenia - z urzędu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 zwołu­je Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek:
  1. co najmniej jednej trzeciej członków Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
  2. Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia następuje w terminie miesią­ca od zaist­nienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§ 29.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.

§ 30.

Do przebiegu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia mają odpowiednio zastosowa­nie postanowienia statutu odnoszące się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 31.

 1. Organem zarządzającym i wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.
  W okresach między zebraniami Zarządu Stowarzyszenia działa jego Prezydium.
 2. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 3. Organy Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 i 2 działają kolegialnie, o ile statut nie stanowi ina­czej, i są odpowiedzialne za realizację celów i zadań Stowarzyszenia zgodnie
  ze swymi kompetencja­mi określonymi w statucie.

§ 32.

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

-          realizowanie zadań programowych Stowarzyszenia,

-          kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami,

-          reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i organów państwo­wych oraz samorządowych, organizacji społecznych, instytucji i innych podmiotów,

-          podejmowanie uchwał w sprawie darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących
z ofiarności publicznej oraz dotacji i kontraktów administracji rządowej i samorządowej
oraz Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych,

-          uchwalanie budżetu i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia zgodnie
z obowiązujący­mi w tym zakresie przepisami prawa,

-          uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie oraz innych dokumentów – stosownie
do po­trzeb,

-          ustalanie zasad opłacania składek członkowskich,

-          coroczne składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,

-          podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich innych sprawach wynikających z zakre­su zadań i uprawnień, w tym nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Stowarzyszenia,

-          wykonywanie wszystkich uprawnień wynikających z posiadania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej,

-          decydowanie we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone dla kompetencji in­nych organów Stowarzyszenia, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia dla pracowników, a także wykonywanie obowiązków i uprawnień pracodawcy
wobec pracowników.

§ 33.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-6 członków, w tym Przewodniczącego Zarządu (Prezesa).

§ 34.

 1. Zarząd Stowarzyszenia obraduje i po­dejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych - w miarę po­trzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zasady zwoływania posiedzeń, przygotowywania materiałów i prowadzenia dokumenta­cji określa regulamin.

§ 35.

 1. Zarząd Stowarzyszenia, na pierwszym posiedzeniu, wybiera spośród siebie wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika, powierzając im funkcje członków Prezydium Zarządu Stowarzyszenia. Obowiązki Przewodniczącego Prezydium sprawuje Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności - wiceprzewodniczący Zarządu.
 2. Do podstawowych kompetencji Prezydium Zarządu Stowarzyszenia należy:

-          przygotowywanie planu pracy i projektów uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

-          wykonywanie innych zadań ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia w regulaminie,
o którym mowa w § 34 ust. 2.

 1. Zarząd Stowarzyszenia do realizacji bieżących działań, wynikających z programu Stowarzyszenia może utworzyć sekretariat Stowarzyszenia.
 2. Szczegółowe zasady pracy sekretariatu oraz jego kompetencje i uprawnienia określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 36.

 1. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia jest uprawniony do podejmowania czynno­ści należących do kompetencji Zarządu i jego Prezydium w sprawach nie cierpiących zwłoki.
 2. Czynności Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedze­niu Zarządu Stowarzyszenia.

§ 37.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy kontrola całokształtu dzia­łalności Stowarzyszenia wraz z prawem do żądania od członków Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia sprawozdania ze swej dzia­łalności w kadencji.
 3. Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

-          badanie zgodności działalności Zarządu Stowarzyszenia z obowiązującym prawem, sta­tutem i programem Stowarzyszenia,

-          przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków i zaleceń pokontrolnych,

-          składanie Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia wniosku o przyjęcie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,

-          występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

-          występowanie, w przypadkach określonych statutem, z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia przeprowadza samodzielnie lub zleca biegłemu księgowemu kon­tro­lę dzia­łalności finansowej Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, określający tryb jej pracy i zasady działania, uchwala Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Przewodniczący lub delegowany członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia uczestniczy,
  na zaprosze­nie Zarządu Stowarzyszenia, w jego posiedzeniach z głosem opiniodawczym.

§ 38.

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
  1. nie mogą być członka­mi Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone
   w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybiera ze swego składu przewodniczącego, a w razie potrzeby - wiceprzewodniczącego.

§ 39.

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, wybierające swoich członków
do pełnie­nia określonych funkcji, mają również prawo do odwoływania z tych funkcji, na zasadach okre­ślonych w § 26.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 40.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: fundusze i inne zasoby materialne, w tym prawnie zastrzeżoną nazwę i znak graficzny (logo) Stowarzyszenia.

§ 41.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie.
 2. Dochód Stowarzyszenia uzyskany z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków lub pracowników.

§ 42.

 1. Stowarzyszenie czerpie środki finansowe i material­ne z:
  1. wpływów ze składek członkowskich,
  2. darowizn od osób fizycznych i prawnych, spadków i zapisów,
  3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości,
  4. działalności gospodarczej,
  5. innych wpływów, w tym dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
  6. depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych,
  7. zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jej rzecz.
 2. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
 3. Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§ 43.

 1. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są na finansowanie jego działalności statutowej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowości zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 44.

 1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
 2. Zarząd Stowarzyszenia ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie dysponowane­go przez siebie majątku.
 3. Podstawą działalności finansowej Stowarzyszenia jest plan finansowy obejmujący dochody
  i wydatki Stowarzyszenia, zwany dalej „budżetem”. Budżet Stowarzyszenia jest uchwalany
  na rok kalendarzowy.
 4. Opracowanie i uchwalenie projektu budżetu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budże­tu, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Za prawidłowe wykonanie budżetu odpowiada Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Gospodarka środkami finansowymi, znajdującymi się w dyspozycji Zarządu Stowarzyszenia, jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany przez przedstawianie uchwały bu­dżetowej
  oraz sprawoz­dań z wykonania budżetu na Walnym Zgromadzeniu.
 7. Zarząd Stowarzyszenia może zlecić prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia uprawnio­nej do pro­wadzenia działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunko­wych osobie fizycz­nej, osobie prawnej lub jednostce nie posiadającej osobowości praw­nej - na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 45.

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Do ważności dokumentu, na mocy którego Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania majątkowe wobec osób trze­cich, obok podpisu przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia wymagany jest rów­nież podpis drugiego członka Zarządu Stowarzyszenia.

§ 46.

W stosunku do członków Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” zabrania się:

-      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,

-      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

-      wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

-      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47.

 1. Z wnioskiem dotyczącym zmiany statutu lub wprowadzenia zmian w statucie może wystąpić:
  1. co najmniej dwie trzecie członków Stowarzyszenia lub
  2. Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmiana powinna być wpisana do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a tekst projektu lub zmiany przesłany członkom Stowarzyszenia
  na miesiąc przed posiedzeniem.
 3. Dla ważności uchwał w zakresie, o którym mowa w ust. 2 wymagane jest dwie trzecie głosów uprawnio­nych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 48.

W sprawach nie objętych postanowieniami statutu lub spornych, a także o zakresie inter­pretacji postanowień statutu, decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 49.

 1. W razie ustania celów, dla których realizacji powstało Stowarzyszenie, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego rozwiązaniu.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na wniosek dwóch trzecich członków Stowarzyszenia.
 3. Propozycja uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji jego majątku musi być wpisana do po­rządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a tekst uchwały przesłany wszyst­kim członkom Stowarzyszenia, co najmniej na dwa miesiące przed Walnym Zgromadzeniem.
 4. Dla ważności uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia ma zastosowanie § 47 ust. 3.

§ 50.

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną i określa jej zadania.
 2. Kompetencje Komisji Likwidacyjnej mogą być powierzone Zarządowi Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
  w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 51.

Statut wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.