Chełmskie Centrum Przyjazne Wychowankom

Od stycznia 2013 r. Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie realizowało projekt pod nazwą „Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom”. Wartość dofinansowania na realizację projektu ze środków szwajcarskich wyniosła 1 242 741,38 zł, wkład z budżetu Miasta stanowił 219 308,30 zł.

 

kolarz

 

            Jak każdy dom dziecka, tak i nasza placówka ma statutowy obowiązek zapewniania wychowankom właściwych warunków życiowych oraz prawidłowego pokierowania ich rozwojem, w tym szczególnie zaspokajania potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, a także przygotowania do samodzielnego życia. Oznacza to zatem prowadzenie działalności w dwóch ściśle ze sobą związanych kierunkach - na „dziś” i na „jutro” – dzięki pozyskanym funduszom było to możliwe.

            Poprzez kompleksowy remont grup wychowawczych (pokoi wychowanków, sanitariatów) stworzyliśmy wychowankom godne i komfortowe warunki życia, zapewniliśmy im poczucie stabilizacji              i przynależności. Dzięki modernizacji ogrodzenia, utworzeniu ścieżki rowerowej i instalacji monitoringu zwiększyło się ich poczucie bezpieczeństwa. To były nasze działania na „dziś”. Ścieżka rowerowa wieża wspinaczkowa Copy

            Nasze działaniach „na jutro” są bardziej długoterminowe. Realizując projekt poszerzyliśmy naszą pracę o innowacyjne formy oddziaływań terapeutycznych, wybieraliśmy je jednak w taki sposób, by nie zaburzyć domowej atmosfery panującej w placówce. Praca z dzieckiem jest dostosowywana indywidualnie do przejawianych deficytów i zaburzeń oraz kryzysów w rodzinie. Szczególny nacisk kładziemy na odbudowanie poczucia bezpieczeństwa, zrozumienie i zaakceptowanie swojej sytuacji życiowej, odbudowanie i wzmocnienie więzi z rodziną, przywracanie równowagi psychicznej i wzmocnienie poczucia wartości, ale także na podejmowanie działań ukierunkowanych na zmniejszanie i eliminowanie rozmaitych zaburzeń i zakłóceń w stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. W naszej pracy wychodzimy z założenia, że umiejętna organizacja czasu wolnego jest alternatywą dla współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i patologii, jest bowiem ważnym składnikiem nowoczesnego stylu życia, wyrywającego dziecko z bierności, z zasiedzenia, lęku przed światem, przed nowymi doświadczeniami i warunkami życia.

            Pierwszorzędnym zatem zadaniem placówki jest stworzenie dziecku takiego środowiska opiekuńczo-wychowawczego, które będzie wspomagało jego wszechstronny rozwój oraz dawało szansę na wyrównywanie jego opóźnień i niwelowanie zaburzeń. Punktem wyjścia w tym względzie jest dokładne poznanie każdego wychowanka: historii jego życia, sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia, poziomu rozwoju psychicznego i fizycznego, uzdolnień i zainteresowań, przejawianych zaburzeń i dysfunkcji, jego potrzeb. Utworzyliśmy więc gabinet diagnostyczny, który pozwolił zapewnić dziecku przyjazną atmosferę dostosowaną do jego potrzeb i poczucia bezpieczeństwa. Oddzielny gabinet umożliwił dobry swobodny, niekrępujący kontakt diagnostyczny zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami oraz odpowiedni poziom dyskrecji i poufności. Dzięki powstaniu gabinetu diagnostycznego mamy możliwość opracowanie wnikliwej diagnozy, a co za tym idzie ustalenia optymalnych podstaw dla terapii. W gabinecie tym prowadzone są również spotkania coachingowe z młodzieżą oraz z rodzicami naszych wychowanków. Uczestnicy zajęć z coachem nabywają umiejętność stawiania sobie konstruktywnych celów życiowych, odkrywają swoje potencjały i zasoby umożliwiające ich realizację. Wsparcie coacha pozwala im na zaakceptowanie siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości         i samorealizację. W coachingu rodzicielskim koncentrujemy się na wspieraniu rodziców w rozwijaniu postaw i umiejętności rodzicielskich.

            Ponadto w naszej placówce utworzona została baza do prowadzenia pracy z dzieckiem z użyciem innowacyjnych metod terapeutycznych, która dzięki wybudowanemu podjazdowi jest dostępna także dla osób niepełnosprawnych. Utworzyliśmy dwie Pracownie Arteterapii, jedna z nich połączona jest ze świetlicą ze sceną, ponadto Salę Integracji Sensorycznej oraz ścieżkę rowerowo-rehabilitacyjną.

 Pracownia integracji sensorycznej Copy

 

            Arteterapia to, jak wiadomo, rodzaj terapii zajęciowej poprzez bierny lub czynny kontakt ze sztuką. W Pracowniach Arteterapii prowadzimy zajęcia plastyczne i techniczne, teatralne i filmowe, muzykoterapię, biblioterapię, a także zajęcia związane z majsterkowaniem. W pracy tej bazujemy na potencjale dzieci, umożliwiając im wyrażanie siebie poprzez oryginalną twórczość oraz spontaniczną aktywność ruchową. Po uzyskaniu odpowiedniej akceptacji i wsparcia, wychowankowie są w stanie pokonać własne blokady emocjonalne i w sposób naturalny mówić o swoich trudnych przeżyciach. Pozytywne informacje na temat wytworzonych przez nich dzieł i odniesionych sukcesów podnoszą poczucie ich wartości i sprawiają, że dzieci bardziej się otwierają i chętniej wchodzą w nowe doświadczenia i relacje. Pozwala to na wyzwolenie w nich pozytywnych emocji i przekierowanie energii destrukcyjnej na konstruktywną. Dzieci, które uczestniczą w zajęciach, są bardziej twórcze i kreatywne. Jest to też dobry sposób na umocnienie więzi z rodzicami – zajęcia te są doskonałą okazją do wspólnego i radosnego spędzania czasu, często dzieła sztuki wykonane przez dzieci są pięknymi prezentami dla ich rodziców lub innych członków rodziny.

Pracownia arteterapii Copy

            W Sali Integracji Sensorycznej prowadzona jest terapia integracji sensorycznej, terapia taktylna wg Masgutowej, choreoterapia i zajęcia z zakresu kinezologii Dennisona. Możliwość wczesnego rozpoznania zaburzeń rozwojowych i jak najszybszego wprowadzenia odpowiednio dobranej stymulacji zmysłowej zwłaszcza poprzez terapię integracji sensorycznej, daje nam szansę wyrównania deficytów występujących u naszych wychowanków, a co za tym idzie stopniowego zmniejszania przejawianych przez nich problemów szkolnych czy zaburzeń zachowania. Ponadto wszystkie te zajęcia traktowane są przez dzieci jako naukowa zabawa – z jednej strony są dla naszych wychowanków atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu, dają im dużo radości, podnoszą ich samoocenę, pozwalają na doświadczenie sukcesu i redukcję stresu, z drugiej strony – wspomagają ich rozwój fizyczny, usprawniają ich podstawowe procesy poznawcze takie jak pamięć, uwagę czy koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijają ich umiejętności komunikacyjne i kompetencje społeczne. Są też swoistym katalizatorem dla przeżywanych przez nich problemów szkolnych i osobistych. Zdobywane w ten sposób przez dzieci doświadczenia są pozytywnym bodźcem w ich rozwoju.

            Inspiracje i ukierunkowanie zainteresowań i pasji dzieci przebywających w naszym domu dziecka to zadanie dla nas - pracowników, dlatego oprócz rozwijania ich uzdolnień artystycznych przekazujemy dzieciom wiedzę dotyczącą ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Uświadamiamy wychowankom, że ruch, aktywność fizyczna i rekreacja są nie tylko luksusem, ale koniecznością życiową (podobną jak inne funkcje życiowe, takie jak odżywianie, nauka czy praca), okazją do zmiany zachowań, zaspokajania potrzeb społecznych oraz źródłem bogacących doznań. Aby zapewnić im do tego bezpieczne, ale jednocześnie atrakcyjne warunki, utworzyliśmy na terenie placówki ścieżkę rowerowo – rehabilitacyjną z zamontowanymi wzdłuż niej urządzeniami do ćwiczeń oraz piramidą wspinaczkową. Potrzeby ruchowe naszych wychowanków są bardzo duże - dlatego uczymy dzieci, by wykorzystywały każdą okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu w duchu promocji zdrowego stylu życia. Często organizujemy na terenie otaczającym Centrum różne pikniki okolicznościowe połączone z różnymi grami zespołowymi i zabawami rekreacyjnymi, turnieje i zawody sportowe, w których dzieci mogą się zmierzyć nie tylko ze sobą, ale także z pracownikami czy rodzicami. Aktywność fizyczna ma wręcz zbawienny wpływ na zdrowie i ogólną sprawność fizyczną dzieci, ale nie tylko. Wspomaga także rozwój cech o charakterze społeczno – wychowawczym: uczy dyscypliny, konsekwencji w osiąganiu celów, umiejętności dokonywania wyborów, podejmowania współpracy, inicjatywy, uczy także właściwie przeżywać sukcesy i porażki.

            Oczywiście, prowadzenie pracy z użyciem nowatorskich metod nie byłoby możliwe bez odpowiedniego przeszkolenia pracowników bezpośrednio pracujących z wychowankami. Projekt umożliwił im wzięcie udziału w różnych formach dokształcania: studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach. Działania szkoleniowe były powiązane z działaniami inwestycyjnymi i pozwoliły na merytoryczne i praktyczne przygotowanie kadry do wdrożenia innowacyjnych metod w pracy z wychowankiem i jego rodziną. Ponadto umożliwiają one na zintegrowane i bardziej efektywne wspieranie wychowanków i ich rodzin, a także wpływają na osiągnięcie wyższego poziomu jakości oferowanych w placówce usług. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli w dalszej perspektywie na jak najlepsze przygotowanie wychowanków do samodzielnego, odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłym życiu poza systemem pomocy społecznej.

            Realizacja tak dużego projektu nie była łatwa. Zauważamy jednak mnóstwo korzyści wynikających z realizacji projektu – znacznie poprawiły się warunki mieszkalne naszych wychowanków, którzy w naszej placówce czują się bezpiecznie, stabilnie i komfortowo, mają optymalne warunki do rozwoju osobistego.

            Reasumując - warto podejmować wyzwania, bo czasami to, co początkowo wydaje się niemożliwe, okazuje się całkiem realne.